Anita Ruf

  • 3. Kyu Matayoshi Kobudo IMKA
  • 5. Kyu Karate DKV
  • 5. Kyu Kyusho Jitsu DKV
  • Gruppenhelfer