Lehrer

Karate/Goshin-Do/Kobudo/ Kyusho Jitsu/Bujinkan Ninjutsu Iaido/Jodo   
Dr. Claus W. Fröhlich
Dr. Claus W. Fröhlich (5. Dan)
Robert Ringlstetter
Robert Ringlstetter (6. Dan)
     
Karate Kinder Karate Erwachsene Karate/Kyusho Jitsu
Erik Müller
Erik Müller (4. Dan)
Uwe Bröckelmann
Uwe Bröckelmann (3. Dan)
Mick Kratzeisen
Mick Kratzeisen (2. Dan)
Gabi Bober
Gabi Bober (2. Dan)
   
Jens Minning
Jens Minning (3. Kyu)